კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი და გეგმიური მომსახურება

  • ლოკაცია:ნავთლუღის ქუჩა
  • ობიექტი:არქი ისანი
  • ჩატარებული სამუშაო:კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი და გეგმიური მომსახურება
  • მასშტაბი:
  • ხანგრძლიობა:
  • დამკვეთი:"არქი ისანი"
კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი და გეგმიური მომსახურება
Adli banner
Adli banner